sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Doelstelling

De Stichting Koningsheide steunt originele en veelbelovende, veelal kleinschalige projecten die zijn gericht op de geestelijke gezondheidszorg en de daaraan gerelateerde wetenschappen. Zij doet dit alleen of samen met andere organisaties, die op hetzelfde terrein actief zijn. Momenteel ligt het zwaartepunt op het gebied van forensische psychiatrie, maar ook gaat de aandacht uit naar transculturele psychiatrie en jeugdpsychiatrie. Teneinde wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen te stimuleren bestaan er op het gebied van forensische psychiatrie bijzondere leerstoelen vanwege de stichting Koningsheide. Momenteel zijn dat er drie: in Nijmegen, Amsterdam (VU) en Tilburg.

Wie zijn we? 

De Stichting Koningsheide komt voort uit het in de jaren dertig van de vorige eeuw op de Koningsheide bij Arnhem gerealiseerde psychiatrische ziekenhuis. Het was de bedoeling van de particuliere initiatiefnemers de patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen een beter niveau van zorg te bieden dan in die dagen gebruikelijk was. Het ziekenhuis is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen verloren gegaan. De schade-uitkering na de oorlog is aangewend om als Stichting Koningsheide, met het oorspronkelijk ideaal voor ogen, financiële ondersteuning te bieden aan projecten op psychiatrisch gebied. Het rendement op het beheerde vermogen vormt de bron van de financiering van de goedgekeurde projecten. Maatschappelijke betrokkenheid en particulier initiatief zijn sleutelwoorden voor de mensen achter de Stichting Koningsheide. Via contacten met instellingen en professionals in het psychiatrische werkveld alsmede de universitaire wereld wordt gestreefd naar het mogelijk maken van vernieuwende benaderingen. Het gaat de Stichting Koningsheide met name om originele en veelbelovende, meestal kleinschalige projecten, die wegens hun bijzondere karakter moeite hebben financiële ondersteuning van overheid of zorgverzekeraars aan te trekken.

Wat doen we? 

De Stichting Koningsheide kiest nadrukkelijk voor de rol van financier. De stichting biedt zelf geen verzorging of begeleiding aan, maar stelt met haar subsidies van projecten professionals, zowel onderzoekende, onderwijzende als uitvoerende- of andere betrokkenen, in staat de gewenste activiteiten te ontplooien. Het bestuur van de stichting, waarvan twee psychiaters deel uitmaken, beoordeelt (meestal) vier maal per jaar de ingediende projecten. Naast het ondersteunen van projecten heeft de Stichting Koningsheide een (meestal tweejaarlijkse) prijs ingesteld voor een wetenschappelijke publicatie, die van belang is voor de ontwikkelingen op het forensisch psychiatrische terrein. Een externe jury doet een aanbeveling aan het bestuur voor de toekenning van de prijs. Ook worden er van tijd tot tijd praktijkseminars gehouden, waarvoor professionals, wetenschappers, zij die vanuit een aanpalende discipline betrokken zijn, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en politici, maar ook ervaringsdeskundigen kunnen worden uitgenodigd. De uit zulke bijeenkomsten voortvloeiende projecten zullen worden beoordeeld op hun financierbaarheid.

Waar zijn we actief? 

Koningsheide richt zich in beginsel op projecten, die hun oorsprong vinden in Nederland en waarvan de uitkomsten aldaar worden toegepast. Daar waar het project (ook) in het buitenland wordt uitgevoerd, dient de aanvraag door een Nederlandse instantie te geschieden. Binnen de psychiatrie ligt voor de stichting momenteel het zwaartepunt bij de forensische psychiatrie, maar inmiddels worden er ook de eerste stappen gezet op het gebied van de transculturele psychiatrie. Er is sprake van een uitbreiding in de richting van forensische jeugdpsychiatrie.

Welke projecten steunen we en welke niet? 

Criteria voor een te steunen project:

 • voldoende psychiatrisch gericht;
 • voldoende origineel en veelbelovend;
 • moet een verwachte positieve invloed hebben op de ontwikkelingen in het vak;
 • geen financiering via overheid, zorgverzekeraars of universiteit is voorhanden;
 • in de regel eenmalig, zoals opstartkosten;
 • geen salariskosten / personele lasten;
 • gewaarborgde professionele begeleiding.


Welke projecten worden niet ondersteund, hoe sympathiek soms ook:

 • individuele ondersteuning in geld of goederen;
 • reeds gestarte projecten of herhaalprojecten;
 • doorlopende exploitatiekosten;
 • bijscholingen;
 • inrichtingskosten;
 • zorgboerderijen, woonprojecten;
 • grote wetenschappelijke onderzoeken (i.v.m. onze budgettaire beperkingen);
 • buitenlandse projecten (m.u.v. de Antillen).


Terughoudend zijn we met aanvragen voor:

 • congresbezoek, studiereizen;
 • bijdragen voor seminars;
 • jubileumbijdragen;
 • publicaties en proefschriften.

Vereiste samenstelling van een projectaanvraag:

 • korte beschrijving van de aanvragende instelling (naam, adres, doel e.d.);
 • naam en positie subsidieaanvrager;
 • duidelijke en beknopte omschrijving van het project;
 • beknopte, maar gedegen financiële onderbouwing van het project, vooraf en achteraf;
 • overzicht van andere benaderde sponsors;
 • verantwoording omvang aangevraagde subsidie;
 • tijdschema van het project alsmede van de benodigde middelen;
 • ondersteunende verklaring van een betrokken psychiater.

De aanvrager wordt geacht binnen twee jaar na goedkeuring van het project op basis van een voortgangsrapportage een beroep te hebben gedaan op de toegezegde fondsen. Indien dit niet het geval is, vervalt de toezegging. Met redenen omkleed kan uitstel worden aangevraagd.