Stichting

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Doelstelling:

Stichting Koningsheide steunt vernieuwende projecten

De stichting Koningsheide subsidieert al gedurende vele jaren projecten in het grensgebied van de gereguleerde geestelijke gezondheidszorg en samenleving. Zij wordt steeds vaker geconfronteerd met verzoeken om financiële steun te verlenen aan activiteiten van gevestigde gezondheidszorg instellingen. Tegelijkertijd komen er steeds minder aanvragen binnen van onze eigen doelgroep, de initiatiefnemers van “kleine” maar vernieuwende projecten voor groepen psychiatrische patiënten.

Via deze weg wil Koningsheide mensen, die met dergelijke projecten bezig zijn en waarvoor de financiering een probleem vormt, attent maken op het bestaan van deze subsidiemogelijkheid.


Wie zijn we?

De Stichting Koningsheide komt voort uit het in de jaren dertig van de vorige eeuw gerealiseerde Arnhemse psychiatrisch ziekenhuis Koningsheide. Het was de bedoeling dat dit -op basis van particulier initiatief verwezenlijkte- ziekenhuis patiënten met ernstige aandoeningen een beter niveau van zorg kon bieden dan in die dagen gebruikelijk was. Koningsheide als instelling is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen verloren gegaan. Haar ideaal, namelijk vanuit particulier initiatief zorg bieden aan mensen die buiten de kaders van de reguliere zorg vallen of daar tekort komen, bleef bewaard.

Inmiddels richt Koningsheide zich al meer dan vijfentwintig jaar op de financiering van vernieuwende en kleinschalige projecten, waar financiële ondersteuning door de overheid en verzekeraars wegens het vernieuwende karakter en onzekerheid over de kans van slagen ontbreekt.

Wat doen we?

Koningsheide kiest nadrukkelijk voor de rol van financier. De stichting biedt zelf geen verzorging of begeleiding aan, maar stelt met haar subsidies aan projecten professionals of direct betrokkenen in staat de gewenste activiteiten te ontplooien. Het beoordelen van subsidieaanvragen is voor Koningsheide dan ook de belangrijkste activiteit. In een tijd waarin vrij strikte regels van overheid, verzekeraars en grote subsidiegevers vernieuwende projecten kunnen blokkeren, vervult de stichting niet zelden een voortrekkersrol. Koningsheide zoekt dus projecten die een nieuwe benadering kiezen en voorziet deze van een tijdelijke, maar onmisbare financiële injectie. Zo krijgen ze een kans om van de grond te komen. Juist door het accent te leggen op vernieuwing neemt Koningsheide een geheel eigen plaats in tussen de andere particuliere fondsen.

Wie steunen we?

Koningsheide richt zich binnen de geestelijke gezondheidszorg specifiek op de psychiatrie. Onze speerpunten zijn forensische psychiatrie en psychiatrische zorg voor jeugdigen. De stichting financiert overigens niet alleen projecten die professionals of patiënten de helpende hand bieden, maar steunt ook onderwijs en onderzoek.

Koningsheide hanteert de volgende criteria bij de beoordeling van subsidieaanvragen:
   Het project is (voldoende) psychiatrisch;
   Het project is voldoende vernieuwend en creatief;
   Kan niet via overheid of zorgverzekeraar(s) worden gefinancierd;
   Is in de regel eenmalig;
   Is in de regel kleinschalig;
   Is bij voorkeur regionaal;
   Is geen bijdrage in exploitatiekosten;
   In verband met aanvragen voor subsidies voor wetenschappelijk onderzoek wordt in het algemeen geen bijdrage verstrekt voor personele lasten (‘loon’);
   De financieel-administratieve onderbouwing van de projecten moet goed zijn;
   De professionele begeleiding van de activiteiten moet zijn gewaarborgd;
Wij verzoeken van de subsidie-aanvrager naast een gemotiveerde subsidieaanvraag, toezending van algemene gegevens, zoals in elk geval een recent uittreksel Kamer van Koophandel en statuten. Bijna steeds zal ook bij de aanvraag een ondersteunende verklaring van een (bij het te subsidiëren project betrokken) psychiater worden verwacht. Het bestuur van Koningsheide is een mix van disciplines en ervaringen. Medici, juristen en personen uit het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur. Twee psychiaters in het bestuur vormen de inhoudelijke en professionele brug tussen stichting en de geestelijke gezondheidszorg.

Ons engagement

Maatschappelijke betrokkenheid en particulier initiatief zijn sleutelwoorden voor de mensen achter Koningsheide Wars van bureaucratie onderhouden zij contacten met instellingen en professionals in het psychiatrische werkveld om op die manier trends in de maatschappij en zorg te kunnen signaleren en -via financiering- vernieuwende benaderingen mogelijk te maken. Voorkomen, dat mensen en instellingen tussen wal en schip terechtkomen, als gevolg van een terugtrekkende overheid en bureaucratische regelgeving, is het centrale vertrekpunt bij onze activiteiten.

Waar zijn wij actief?

De Stichting Koningsheide heeft een lichte voorkeur voor projecten die binnen de regio Arnhem vallen. Maar ook andere projecten in andere delen van het land hebben in de afgelopen jaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning door Koningsheide.

Enkele voorbeelden van door de stichting Koningsheide gefinancierde projecten:

Een tehuis voor dak- en thuislozen. Dankzij Koningsheide heeft het tehuis een zogeheten afzonderingskamer gekregen. Deze kamer biedt bewoners en ex-psychiatrische patiënten de mogelijkheid om op verantwoorde wijze de buitenwereld even letterlijk buiten te sluiten en tot rust te komen. Het bijzondere van dit project is dat, in samenwerking met de reguliere psychiatrische zorg, mensen die eigenlijk buiten de reguliere zorg -het gaat immers om ex-patiënten- toch de helpende hand wordt geboden;
Leerstoelen forensische psychiatrie. Mede dankzij de stichting beschikt ons land over vier bijzondere leerstoelen aan de universiteiten van Groningen, Nijmegen, Tilburg en Amsterdam (VU). Deze leerstoelen zijn onmisbaar als het gaat om het verder uitbouwen van onderwijs en onderzoek op het vlak van de forensische psychologie en psychiatrie.
Koningsheide heeft bijgedragen aan de inrichting van een ambachtcentrum, waar leerplekken worden ingericht voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. In dit ambachtscentrum, dat een commerciële exploitatie toepast, worden mensen, werken vakkrachten samen met mensen, die (vooralsnog) moeite hebben zich zelfstandig staande te houden in het reguliere bedrijfsleven.
Vriendendiensten, een zorgboerderij, verschillende bedrijfsmatige en kunstzinnige activiteiten waar psychiatrische patiënten in participeren en andere vormen van bondgenootschap tussen burgers en patiënten behoren tot de projecten die wij in het verleden hebben gesteund.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.